آن ها خوشحال به کلبه کوچک برگشتند.فیلیسیتی می خواست غذا درست کند که به یک باره از کار دست کشید و با اشاره به سارا گفتکه برود و او غذا درست کند و دوباره مشغول کاربا وسیله انتقال صدا شد.پس از آن سارا غذا را آورد و هرسه باهم غذا خوردند.سارا هم پس 

از غذا رفت تا درحال استراحت دفترچه خاطرات مردی که قبال آن جا 

بوده را بخواند.فیلیسیتی هرچند که به سیسیلی سخت می گرفت،ولی او 

را بسیار دوست داشت؛فیلیسیتی رفت و سیسیلی را خواباند و خود هم 

در حین کاربا وسیله انتقال صدا به خواب رفت.سیسیلی که خودرا به 

خواب زده بود،بلند شد و درفکر اینکه وسیله انتقال صدا را به ارتفاع 

بگیرد,خود را پوشاند و از خانه با وسیله انتقال صدا بیرون رفت.داشت 

وسیله را روی ارتفاع می گرفت که وسیله از دستش افتاد؛زیرلب 

گفت:((وای خدای من))هرچه سعی کرد وسیله را بگیرد،ولی نتوانست 

و سریع به کلبه برگشت و با نگرانی زیاد خوابید.فردا صبح پس از 

صبحانه فیلیسیتی متوجه شد که وسیله ی انتقال صدا نیست.همه جا را 

زیر و رو کرد.سارا که تا آن مدت ساکت مانده بود گفت:((داری دنبال 

چه می گردی؟)).

فیلیسیتی در حینی که داشت کمد را می گشت به سارا جواب 

داد:((وسیله انتقال صدا نیست.تو آن را ندیدی؟)).سارا گفت:((نه)).

سارا هم مشغول گشتن به دنبال وسیله شد.سیسیلی که تا آن موقع 

خودش را به خواب زده بود،با حرفی که سارا گفت نگران شد؛سارا به 

سیسیلی گفت:((سیسیلی تو وسیله را ندیدی؟)).

سیسیلی انکار کرد و گفت:((از چی داری حرف می زنی؟)).

ولی فیلیسیتی از چهره ی رنگ پریده ی سیسیلی متوجه شد که او 

چیزی می داند که خودش و سارا نمی دانند.خواهرانه نزدیک او نشست 

و گفت:((سیسیلی،اگر چیزی می دانی بگو.اگر نگویی،ما دیگر نمی 

توانیم مادر و پدر را ببینیم.پس بگو)).سیسیلی در حالی که شروع به 

گریه کرد،گفت:((دیشب باخودم فکر کردم،که اگر وسیله انتقال صدا را 

به ارتفاع بگیرم،شاید کار کند ولی از دستم افتاد و .)).


مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: وسیله ,سیسیلی ,سارا ,انتقال ,فیلیسیتی ,خواب ,وسیله انتقال ,کاربا وسیله ,کاربا وسیله انتقال
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

یاد نوشت کهکشان دانش کرم های کامپیوتر ژنرال و ماه سلامت ثبت شرکت ، ثبت برند ساحل